Temeljem članka 31. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19) , članka 9. Pravilnika o radu  Pučkog otvorenog učilišta Buje- Universita` popolare aperta di Buie, ravnateljica raspisuje:
 

NATJEČAJ 
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na radno mjesto stručni suradnik-knjižničar,  do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta

 

Uvjeti:

-       diplomirani knjižničar ili završen drugi visokoškolski studij uz obvezu završetka dopunskog studija knjižničarstva te polaganja stručnog ispita za diplomiranog knjižničara, ili VSS uz obvezu polaganja stručnog ispita za knjižničara,

-       poznavanje rada na računalu,

-       poznavanje računalnog knjižničnoga programa,

-       radno iskustvo: 1 godina na istim ili sličnim poslovima,

-       poznavanje talijanskog jezika.

Uz prijavu na natječaj obvezno je priložiti:

  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • dokaz o položenom stručnom ispitu,
  • elektronični zapis, odnosno potvrda o matičnoj evidenciji HZMO,
  • dokaz o poznavanju talijanskog  jezika,
  • preslika domovnice,
  • uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci,
  • životopis. 

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili preslici koja ne treba biti ovjerena, a pri izboru kandidat će predočiti izvornik.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Pučkog otvorenog učilišta Buje, http://www.uciliste-buje.eu.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08 i 69/17) na natječaj se, po jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta slati na adresu:  Pučko otvoreno učilište Buje,- /Upravno vijeće/ Trg J.B. Tita 6 Buje, s naznakom: „Natječaj za radno mjesto – Stručni suradnik - knjižničar“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješten u roku od 15 dana od dana izbora kandidata.

                                                                                                                  Ravnateljica                                                                                                                                                                

                                                                                                                              Rosanna Bubola

KLASA: 112-03/19-01/01

URBROJ: 2105/01-07/1-01-19-1

Buje,  05.11.2019.