Međunarodni znanstveni skup „Istarski kašteli: njihovi feudalni gospodari, arhitektura, svakodnevica“ će okupiti znanstvenike i stručnjake koji će izložiti rezultate svojih istraživanja o istarskim kaštelima.

Izlagači – povjesničari, povjesničari umjetnosti, arheolozi, konzervatori – na skupu će produbiti saznanja i razmijeniti iskustva o tim osebujnim kulturnopovijesnim spomenicima istarskoga srednjovjekovlja i ranonovovjekovlja koji su snažno prisutni u pejzažu i jedan su od simbola bogate i burne prošlosti Poluotoka. Posljednjih je desetljeća puno učinjeno na njihovoj zaštiti, obnovi i revitalizaciji, čime je značajno oživljen interes javnosti za dijelom istarske prošlosti u kojem su igrali važnu ulogu u političkom, društvenom i gospodarskom životu lokalnih zajednica. Kako je Istra bila i ostala mjesto susreta i prožimanja mediteranskoga i kontinentalnoga svijeta, to se odražavalo i na njezinim kaštelima – od njihove arhitekture, unutarnjega uređenja i načina korištenja do života ljudi koji su u njima obitavali. Još je puno ostalo prostora za istraživanja vezana za naše kaštele, kao i za njihovo razumijevanje u širem kontekstu sjevernojadranske i uopće europske povijesti.

 

Mjesto održavanja, Kuća kaštela, zamišljena kao središte virtualnoga umrežavanja svih istarskih kaštela, projekt je Istarske županije i Grada Buja, realiziran i uz financijsku potporu Europske unije posredstvom programa Italija – Hrvatska u okviru projekta Take it slow. Ministarstvo kulture i medija kontinuirano sufinancira obnovu Istarskih kaštela, koji se sustavno provodi posljednjih dvadesetak godina.

 

Organizatori skupa su Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije – Assessorato alla cultura e territorialità della Regione Istriana, Arheološki muzej Istre, Istarsko povijesno društvo – Società storica istriana, Odsjek za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Povijesni i pomorski muzej Istre – Museo storico e navale dellʼIstria i Pučko otvoreno učilište Buje – Università popolare aperta di Buie. Službeni jezici skupa su hrvatski, talijanski i slovenski.

U privitku šaljemo Vam program znanstvenog skupa.

 

 

 

Vi invitiamo a partecipare al convegno scientifico internazionale “I castelli istriani: i loro feudatari, l'architettura, la vita quotidiana” che si terrà il 12 e il 13 maggio 2023 nella Casa dei Castelli a Momiano.

Il convegno scientifico fa parte del progetto Istarski kašteli – Castelli istriani organizzato dalla Regione Istriana.

 

Il convegno scientifico internazionale “I castelli istriani: i loro feudatari, l’architettura, la vita quotidiana” riunirà ricercatori ed esperti che presenteranno i resultati delle loro ricerche sui castelli istriani.

I relatori – storici, storici d’arte, archeologi, soprintendenti – al convegno approfondiranno le loro conoscenze e scambieranno esperienze su questi particolari monumenti culturali e storici del Medioevo istriano e della prima età moderna, che sono fortemente presenti nel paesaggio e sono uno dei simboli del ricco e turbolento passato della Penisola. Negli ultimi decenni molto è stato fatto per conservarli, restaurarli e rivitalizzarli, cosa che ha ravvivato in modo significativo l’interesse del pubblico per una parte del passato istriano nel quale hanno svolto un ruolo importante sia nella vita politica che sociale ed economica delle comunità locali. L’Istria era e rimane un luogo d’incontro del mondo mediterraneo e di quello continentale, ciò si rifletteva anche nei sui castelli -  dalla loro architettura, la decorazione e l’uso fino alla vita delle persone che vi abitavano. C’è ancora molto spazio per la ricerca legata ai nostri castelli, come anche per capirli in un più ampio contesto, quello dell’Alto Adriatico e della storia europea in generale.

 

La Casa dei castelli, è concepita come un centro virtuale di collegamento di tutti i castelli istriani, è un progetto della Regione Istriana e della Città di Buie, realizzato e cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il programma Italia – Croazia e nell’ambito del progetto Take it slow. Il Ministero della cultura e dei media finanzia sistematicamente il restauro dei castelli istriani negli ultimi vent’anni.

 

Gli organizzatori del convegno sono l’Assessorato cultura e territorialità della Regione Istriana, il Museo archeologico dell’Istria, la Società storica istriana, il Dipartimento di storia presso la Facoltà di filosofia dell’Università Juraj Dobrila di Pola, il Museo storico e navale dellIstria e l’ Università popolare aperta di Buie. Le lingue ufficiali del convegno solo il croato, l’italiano e lo sloveno.

 

In allegato vi mandiamo il programma del convegno.


Link Program - Programma